அறிவோம் தமிழ் மருத்துவத்தின் அருமையை (9) - அருகம்புல் எனப்படும் அகரம்புல்

அறிவோம் தமிழ் மருத்துவத்தின் அருமையை (9) - அருகம்புல் எனப்படும் அகரம்புல்

May 29, 2012

புல்லாகிப் பூடாகிப் புழுவாகி மரமாகிப் பல்விருகமாகி என்று புவியின் தோற்றம் மற்றும் வளர்ச்சியைத் திருவாசகத்தில் மாணிக்கவாசகர் கூறியிருக்கிறார். திருவள்ளுவப் பெருமானும் அகர முதல எழுத்தெல்லாம் ஆதிபகவன் முதற்றே உலகு என்று முதலில் தோன்றியது அகரம் என்றே கூறியிருக்கிறார். முதலில் ஒருசெல் தாவரமாகத் தோன்றி வளர்ந்த அகரம்புல் தற்போது அருகன் புல் என்று மருவிவிட்டது. முதலில்...