பழங்களால் பெறும் நன்மைகள்

பழங்களால் பெறும் நன்மைகள்

May 9, 2013

பழங்களிலும் காய்கறிகளிலும் ஃபிளேவனய்டுகள் (flavonoids) எனப்படும் சேர்மங்கள் காணப்படுகின்றன. இந்தச் சேர்மங்கள்தான் பழங்களின் கவர்ந்திழுக்கும் நிறங்களுக்குக் காரணிகள். பப்பாளி, செம்புற்றுப்பழம் (Strawberry) போன்ற பழங்களின் அழகுநிறங்களுக்குக் காரணம் அதிலிருக்கும் அதிகப்படியான ஃபிளேவனய்டுகளே. அது சரி இந்த ஃபிளேவனய்டுகளில் அப்படி என்னதான் சிறப்பு என்று...